Sundoms Byautvecklingsgrupp

Sundoms Byautvecklingsgrupp arbetar med en mängd frågor som är viktiga för samtliga byinnevånare. Frågor som t.ex. vägar, vägunderhåll, skyltning, bussförbindelser, barnomsorg, feriearbeten, bredbandsfrågor, orienteringstavlor, ordnande av allmänna aktiviteter, drift av  hemsidan på Internet m.m.

Sundoms Byautvecklingsgrupp ska initiera och bedriva gemensamma utvecklingsfrågor för byns föreningar, näringsliv och enskilda bybor. Medlemskap är öppet för alla som bor i Sundom och medlemsavgift utgår inte.

Byautvecklingsgruppens styrelse

Byautvecklingsgruppen består av ordförande och 9 ledamöter. Ordförande väljs på ett år och övriga på två år på så sätt att 4 personer väljs vid varje årsmöte. Byautvecklingsgruppen verkade tidigare som en sektion under Sundoms Bygdegårdsförening, men är numera en fristående förening med egen styrelse, egna stadgar och ekonomi. Styrelsen samordnar och förbereder idéer och projekt som sedan delegeras ut till lämpliga personer och föreningar. Gruppen berör däremot ej frågor som har att göra med byns samfällda marker, vilka Sundoms Byalag ansvarar för.

Byablaskan och Sundoms hemsida

Sundoms Byautvecklingsgrupp var ansvarig utgivare för Sundoms informationstidning Byablaskan. Tidningen kom ut två gånger per år och var gratis för alla bofasta i Sundom. Byablaskan är just nu inte aktiv men finns att läsa här på Sundoms hemsida. 

För Sundoms hemsida är Birgitta Manér ansvarig webbredaktör och kan kontaktas via e-post hemsidan@sundom.se

Kontaktperson Sundom Byautvecklingsgrupp:Urban Manér
Telefon:070-878 85 92