Sundoms Byalag

Byalaget består av mantalsägare (jordägare) i byn och leds av en byaålderman. Byaåldermannen är ordförande vid de årligen återkommande byastämmorna.

Tidigare hade byastämman till uppgift att handlägga och föranstalta nästan allt som rörde byns gemensamma angelägenheter. Numera har de mer alldagliga uppgifterna, som byalaget tidigare hade, övertagits av byautvecklingsgruppen. Byalaget har dock kvar sin uppgift att förvalta de marker och vatten som är samfällda för byns markägare med mantal samt att ordna med fiskeauktion av fiskevatten. Byalaget har dessutom fortfarande en viktig roll som en stabil och säker organisation med gamla anor.

Historik

Byastämma sammankallades tidigare alltid till tredje måndagen i februari. Vid ordinarie byastämma dryftade man bland annat ekonomiska problem i byn, förfarande med samfällighetsmarker, vägfrågor samt förrättade fiskeauktion för fiskerätten i byns samfällda fiskevatten.

Byalaget hade ansvaret för att skolan i byn fick den ved som behövdes. Senare när byggandet av en ny bygdegård blev aktuell låg allt ansvar på byalaget tills en separat förening, Sundoms Bad – och Bygdegårdsförening, bildades. Under den tidsepoken när många markägare hade får, sammankallades till extra byastämma för att ta beslut om vilka beteshagar som behövde repareras och vilka personer som skulle utföra detta.

Innan socialtjänstlagen inrättades i Sverige hade byalagen en viktig social funktion i att hjälpa familjer som hamnat i svåra problem. Vid sådana krissituationer fick byaåldermannen larm om det inträffade och hade då att med hjälp av en så kallad ”budkavle” sända bud genom hela byn att man vid ett visst tillfälle måste samlas för att gemensamt utföra ett arbete, till exempel utföra slåtterarbetet på en gård där hustrun plötsligt blivit änka och kanske även hade en många små barn att ta hand om.

Kontaktperson:Andreas Östling, byaålderman
Telefon:070-689 45 51