Nedslag i byns historia

Första skriftliga bevis

1502

Första kända skriftlig bevis på att Sundom funnits i historisk tid är 1502 års dokument, ett pergamentbrev som beskriver en dom från 1502 där lagman Olaff Nielsson avkunnar en dom om ett fiskevatten tillhörigt prästbordet Nederluleå men som Erik Jonsson i Bälinge ansåg sej ha rätt till då hans far ” Jon ” haft det.

I nämnden, som bestod av tolv män ingick bland andra Tydikka Hansson och Lasse Ericsson i Swnda. De var alltså från Sundom.
Enligt dombeslut skulle fiskevattnet tillhöra prästbordet för all framtid.
Sundom är dock äldre än från 1502, säkert lika gammal som Rutvik, omnämnt 1339 i ett testamente.

Sundom

1502 – 1645

Hur landskapet såg ut före 1502 minner namnen på de numera landfasta bydelarna Björnholmen, Långholmen, Svartholmen och Gussön.

Bilden visar den första kartan över byn Sundom från år 1645, ritad av Erik Widman. På denna karta finns även 10 gårdar markerade med siffror. De första kartorna över Sverige började ritas i mitten av 1600-talet. Det var på den tiden som de första kartorna fastställdes över byar i Luleå socken som en följd av Gustav Vasas jordebok från 1543, där även Sundom finns med. Byn finns även med i Gustav Vasas bågaskattelängd från 1539.

    Källa: Else-Britt Lindblom

Skeppsbyggande

1780 – 1790

I Luleå med omnejd byggdes under 1700-talets senare del mer än 60 skutor, av vilka de flesta såldes till Stockholm och Göteborg.

Bönder i Sundom, bl.a. Johan Hansson och Hans Olofsson byggde i slutet av 1780, troligen vid ”Junkerhamn”, ett däckförsett fartyg. Eftersom det var förbjudet för bönder att bygga och använda däckade fraktskutor, belades deras fartyg med kvarstad 1786 på begäran av Lule stads handelsmän.

 Källa: Moberg, Arvid. [1988]
Sjöstad. Skeppsbyggnad och sjöfart i Luleå under 350 år

Första Skolhuset

1875 – 1949

Första skolhuset i Sundom byggdes av Sundoms byamän år 1875.
Skolbyggnaden mätte 6,0 gånger 8,2 meter och var belägen där parkeringen vid bygdegården är idag. Ingången till skolan var belägen på norra fasaden. Skolhuset byggdes till 1889 men ingången vätte fortfarande mot norr.

En ny ombyggnad gjordes 1924 då ingången flyttades till södra fasaden.När den nuvarande bygdegården blev färdig 1949, revs den gamla skolbyggnaden

   Källa: ”Sundom berättar. Jubileumsbok över Sundom 500 år” 2003

Ny skolbyggnad

1928 – 1962

En ny skolbyggnad i Sundom uppfördes och blev färdig för invigning 1928. Den innehöll tre skolsalar en gymnastiksal samt två lärarbostäder. Undervisning bedrevs där fram till 1962 när skolverksamheten i Sundom drogs in.

Under 1960-talet beslutades att Sundoms skolbyggnad skulle byggas om till äldreboende med sex lägenheter. Numera är det vanliga lägenheter som ägs och förvaltas av Luleå kommun.