Historia

Sägnen om Junkerhamnstenen

JunkerhamnstenenSundom, 1400 – 1502

Anders Junker var Birkarl och var på hemväg tillsammans med sina söner Knut/Markus, Erik och Jöns från en handelsresa till Finland. Under en storm utanför Gussön grundstötte de på den stora undervattensstenen. Som så många genom åren fann de tre sönerna en god plats att bo på.

Här skiljer sig berättelserna. Vissa vill placera den första broderns gård till Östibyns Knuss medan andra vill placera den till Västibyns Gammel Markus. De två andra bygde sina respektive gårdar Ärik/Frek och Joons uppe på Backen.

Det finns naturligtvis fler som vill knyta någon av de tre bröderna till sin hemgård och därmed varierar deras namn, men stommen i sägen är densamma.

Havsnivån i slutet av 1400-talet låg på 4,0 till 4,3 meter över dagens nivå. Det gör att Junkerhamnsstenen låg verkligen och lurade under ytan som en väl dåld fara för sjöfarare. Stenen har däremot, de senast 200 åren, varit ett svårligen förbisett landmärke vid infarten av Sundoms inlopp.

Intressant nog så nämns Sundom för första gången i skrift 1502 och hade då 6 gårdar. Byn grundades alltså senast på 1400-talet och detta kan sammanfalla på ett behändigt sätt med sägnens grundstötning.

 Källa: Else-Britt Lindblom, Risto Pekkala

Första skriftliga bevis

Sundom, 1502

Första kända skriftlig bevis på att Sundom funnits i historisk tid är 1502 års dokument, ett pergamentbrev som beskriver en dom från 1502 där lagman Olaff Nielsson avkunnar en dom om ett fiskevatten tillhörigt prästbordet Nederluleå men som Erik Jonsson i Bälinge ansåg sej ha rätt till då hans far ” Jon ” haft det.

I nämnden, som bestod av tolv män ingick bland andra Tydikka Hansson och Lasse Ericsson i Swnda. De var alltså från Sundom.
Enligt dombeslut skulle fiskevattnet tillhöra prästbordet för all framtid.
Sundom är dock äldre än från 1502, säkert lika gammmal som Rutvik, omnämt 1339 i ett testamente.

Sundom

Gammal kartaSundom, 1502 – 1645

Namnet Sundom tros komma av byns läge vid sunden. Alltså ett gammalt lokalkasus av ordet sund i plural. En annan, mindre vetenskaplig, förklaring är att namnet kommer sig av att det är ”sund runder om”.

Hur landskapet såg ut före 1502 minner namnen på de numera landfasta bydelarna Björnholmen, Långholmen, Svartholmen och Gussön. Årtalet 1502 är speciellt eftersom byn då för första gången nämns i skrift. Därför firar byn sitt 500-årsjubileum just i år 2002.

Bilden visar den första kartan över byn Sundom från år 1645, ritad av Erik Widman. På denna karta finns även 10 gårdar markerade med siffror. De första kartorna över Sverige började ritas i mitten av 1600-talet. Det var på den tiden som de första kartorna fastställdes över byar i Luleå socken som en följd av Gustav Vasas jordebok från 1543, där även Sundom finns med. Byn finns även med i Gustav Vasas bågaskattelängd från 1539.

    Källa: Else-Britt Lindblom

Skeppsbyggande

Sundom, 1780 – 1790

I Luleå med omnejd byggdes under 1700-talets senare del mer än 60 skutor, av vilka de flesta såldes till Stockholm och Göteborg.

Bönder i Sundom, bl.a. Johan Hansson och Hans Olofsson byggde i slutet av 1780, troligen vid ”Junkerhamn”, ett däckförsett fartyg. Eftersom det var förbjudet för bönder att bygga och använda däckade fraktskutor, belades deras fartyg med kvarstad 1786 på begäran av Lule stads handelsmän.

 Källa: Moberg, Arvid. [1988] Sjöstad. Skeppsbyggnad och sjöfart i Luleå under 350 år

Första Skolhuset

Sundom, 1875 – 1949

Första skolhuset i Sundom byggdes av Sundoms byamän år 1875.
Skolbyggnaden mätte 6,0 gånger 8,2 meter och var belägen där parkeringen vid bygdegården är idag. Ingången till skolan var belägen på norra fasaden. Skolhuset byggdes till 1889 men ingången vätte fortfarande mot norr.

En ny ombyggnad gjordes 1924 då ingången flyttades till södra fasaden.När den nuvarande bygdegården blev färdig 1949, revs den gamla skolbyggnaden

   Källa: ”Sundom berättar. Jubileumsbok över Sundom 500 år” 2003

Ny skolbyggnad

Sundom, 1928 – 1962

En ny skolbyggnad i Sundom uppfördes och blev färdig för invigning 1928. Den innehöll tre skolsalar en gymnastiksal samt två lärarbostäder. Undervisning bedrevs där fram till 1962 när skolverksamheten i Sundom drogs in.

Under 1960-talet beslutades att Sundoms skolbyggnad skulle byggas om till äldreboende med sex lägenheter. Fastigheten ägs och förvaltas av Luleå kommun.

 

Dela:

Kommentera